Pengertian Dari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

makna maulid nabi

Nabi Muhammad merupakan utusan Nabi terakhir oleh Allah SWT. Kedatangan Nabi dizamannya untuk memperbaiki akhlak dan iman kita. Nabi ﷺ mengenalkan islam, Islam turun sebagai agama yang sebenar-benarnya. Mengubah manusia dizaman jahiliyah agar benar jalan hidupnya dan tertata perilakunya. Sepeninggal Nabi ﷺ seluruh umat muslim dirundung kesedihan yang mendalam. Tidak menunjuk ataupun memberi wasiat kepada siapa nanti calon pengganti pemimpin umatnya.

Maka, dimulai oleh Raja Irbil (irak) Muzhaffaruddin Al-Kaukabri  melakukan peringatan maulid Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wassalam pad awal abad ke 7 Hijriyah. Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh berkata, bahwa: Sultan Muzhaffar mengadakan peringatan maulid Nabi pada bulan Rabi’ul Awal. Dia merayakan secara besar-besaran. Pemimpin yang dikenal pemberani, seorang alim dan adil.

Yang dilakukan oleh Sultan Muzhaffar dibenarkan oleh para ulama, menganggap baik dalam perayaan maulid yang digelar pertama kalinya. Sebagai bentuk menanamkan Nabi dihati dan menjalankan segala sunnahnya yang akan mengiring umatnya menuju syurga Allah SWT. Maka, hendaklah menjadi umat yang menanamkan budi pekerti dan sifat baik Rasulullah dalam keseharian kita.

makna maulid nabi

 

Macam-Macam Sunnah Nabi Muhammad ﷺ

Sunnah sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya “kebiasaan” atau “biasa dilakukan”. Secara istilah yang berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah ﷺ beserta para sahabatnya baik ilmu, ucapan, keyakinan, perbuatan maupun penetapan. Berdasarkan ahli hadits, sunnah ialah: “Segala yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.”

Berdasarkan ahli usul fikih, sunnah ialah: “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ. Selain Al-Qur’an  baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqrirnya yang pantas untuk dijadikan landasan atau dalil bagi penetapan hukum syara’(hukum agama).”

Dan berikut macam-macam sunnah:

 1. Sunnah Qauliyah

Sunnah qauliyah ialah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhamad ﷺ ., yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara’ , peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan akidah, akhlak dan syariah.

Dengan kata lain, sunnah Nabi yang berupa ucapan baik dalam pernyataan, larangan atau pencegahan dan juga anjuran.  Contoh sunnah qauliyah yakni,

 • Hadits tentang doa Nabi ﷺ kepada orang yang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu.

Dari Zaid bin Tsabit ia berkata, yang artinya, “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits dariku lalu menghafalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu.” (HR. Abu Daud)

 • Hadits tentang belajar dan mengamalkan Al-Qur’an

Dari Usman ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari)

 • Hadits tentang persatuan orang-orang yang beriman.

Dari Abu Musa diaberkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 1. Sunnah Fi’liyah

Ialah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ . Sunnah Fi’liyah merupakan sunnah yang berupa perbuatan Nabi SAW baik perihal soal-soal ibadah seperti manasik haji dan lain-lain. Untuk mengetahui hadits yang termsuk dalam kategori ini diantaranya terdapat kata-kata kana/yakunu atau ra’aitu/ra’aina. Dan berikut contohnya:

 • Hadits tentang tata cara shalat

Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam bersabda, “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat.” (HR. Bukhari)

 • Hadits tentang tatacara shalat dikendaraan

Dari Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah ﷺ  shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan shalat yang fardhu maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 • Hadits tentang manasik haji.

“Ambillah manasik (tata cara melaksanakan haji) kamu dariku.” (HR. Muslim)

 1. Sunnah Taqririyah

Ialah sunnah yang berupa ketetapan Nabi ﷺ . terhadap apa yang datang atau dilakkan para sahabatnya. dengan kata lain ialah sunnah penetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabatnya yang diketahui Nabi SAW. Tidak melarang ataupun menegurnya. Bahkan Nabi Muhammad ﷺ cenderung mendiamkannya. Rasulullah mendiamkannya tanpa mengatakan apakah membenarkannya atau menyalahkannya. Contohnya:

 • Hadits tentang daging dzab (sejenis biawak).

Pada suatu hari Rasulullah ﷺ disuguhi makanan dan diantaranya ada dzab. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid bin Walid bertanya, “Apakah daging itu haram ya Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi daging tersebut tidak ada dinegeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya.” Khalid berkata, “lalu akupun menariknya dan memakannya. Sementara Rasulullah ﷺ melihat kearaku.” (HR. Muttafaqun Alaih)

 • Hadits tentang tayamum

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, ia berkata, “pernah ada dua orang bepergian dalam perjalanan dan waktu shalat tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu merek berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan mengerjakan shalat. Kemduain keduanya mendapat air (dan waktu shalat masih ada) salah satu dari keduanya mengulangi shalatnya denga air wudhu dan yang satu lagi tidak mengerjakannya. Mereka berdua menemui Rasulullah ﷺ  dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang mengulang shalatnya: ‘Kamu sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah cukup’. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulang shalatnya: ‘Bagimu pahala dua kali.’” (HR. Ad-Darimi)

 1. Sunnah Hammiyah

Ialah Suatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW namun belum dikerjakan. Adapun himmah (hasrat) beliau misalnya ketika beliau hednak melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura, sebagaiana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, “Saya mendengar Abdullah bin Abbas ra, berkata saat Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa: para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nashrani, “ maka Rasulullah SAW bersabda, “Pada tahun depan InsyaAllah , kita akan berpuasa pada hari kesembilan(Muharram).” Tahun depan itu pun tak kunjung tiba, hingga Rasulullah ﷺ wafat.” (HR. Muslim)

Menurut Imam Syafi’I dan rekan-rekan hal ini termasuk sunnah hammiyah, namun sebaliknya menurut Asy Syaukani tidak demikian, karena ini hanya kehendak hati yang tidak termasuk perintah syariat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dari sifat-sifat keadaan serta himmah itu yang paling bisa dijadikan sandaran hukum sebagai sunnah adalah hamm. Sehingga kemudian sebagian ulama-ulama  fiqh menjadikannya sunnah hammiyah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Info Lengkap, Hubungi Kami

Kami dengan senang hati membantu Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Klik Chat di bawah ini.

customer Service

Nurul

Online

Nurul

Assalamu'alaikum. Ada yang bisa Kami bantu ? 00.00