Tag: fungsi akhlak

yayasan anak yatim di jakarta timur

Pengertian Akhlak Menurut Bahasa dan Istilah

Akhlak adalah kata jamak dari kata khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau karakter. Tiga ahli di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawaih, Al Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa moralitas adalah temperamen yang melekat dari seseorang yang dapat membawa perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran pertama.

Kata akhlak didefinisikan sebagai perilaku, tetapi perilaku harus diulang hanya sekali tidak cukup untuk melakukan perbuatan baik, atau hanya kadang-kadang. Seseorang dapat dikatakan merosot jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi yang kuat dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan terutama pikir pertimbangan sering diulang, sehingga terkesan sebagai suatu keharusan untuk melakukan. Jika hal itu dilakukan oleh dipaksa tidak refleksi dari akhlak.

Dalam keseluruhan ajaran Islam, Akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai- nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan sunnah, dua sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam benar- benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya itu.

akhlaq

Kedudukan dan Fungsi Akhlak Dalam Kehidupan Manusia 

Untuk mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, maka perlu diuraikan bahwa ada tiga macam sendi Islam, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga kualitas seorang muslim selalu dapat diukur dengan pelaksanaannya terhadap ketiga macam sendi tersebut, yang mencakup:

 • Masalah Aqidah; yang meliputi keenam macam rukun Iman, dengan kewajiban beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, hari akhiratNya dan Qadar baik dan buruk yang telah ditentukanNya.
 • Masalah syari’ah yang meliputi pengabdian hamba terhadap TuhanNya,yang dapat dilihat pada rukun Islam yang lima. Dan mua’amalah juga termasuk masalah syari’ah.
 • Masalah Ihsan; yang meliputi hubungan baik terhadap seluruh Allah SWT terhadap sesama manusia serta terhadap seluruh makhluk di dunia ini.

Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam.

 • Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam.
 • Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat.
 • Rasulullah SAW menjadikan baik burukny akhlaq seseorang sebagai ukuran kualitas imannya.
 • Islam menjadikan akhlaq yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT.
 • Nabi Muhammad SAW selalu berdo’a agar Allah SWT membaikkan Akhlaq beliau.
 • Di dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlaq.

Fungsi akhlak dalam Islam diantaranya adalah:

 • Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt. seperti yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah untuk menyembah kepada-Nya dan menjalankan peraturan-peraturan-Nya.
 • Membentuk manusia yang suka tolong menolong. Manusia dalam hidupnya tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama-sama(bermasyarakat), dalam kehidupan itu manusia supaya suka tolong menolongkepada sesamanya.
 • Membentuk manusia yang jujur, adil dan berani. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia yang merasa dirinya Islamuntuk berbuat kejujuran dan memiliki keberanian serta melaksanakan keadilan dalam anti di segala bidang. Jadi dalam melaksanakan tiga sikap tersebut,tidak boleh dipandang bulu dengan semboyan berani karena benar.
 • Membentuk manusia yang saling hormat-menghormati

Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam pergaulan sehari-hari saling hormat-menghormati.            Sehingga tidak akan terjadi olok-olokan dan mencela antara satu dengan yang lain.

 • Membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri

Manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan cita-cita untukmencapainyabanyak rintangan dan                     halangan yang menjadi ujian bagi dirinya. Untuk itu akhlak Islam  mengajarkan kepada manusia supaya dalam           menempuh jalan hidupnya memiliki bekal ketaqwaan, kesabaran dan kepercayaan pada diri sendiri dan                       menjauhkan diri pada rasa putus asa.

 • Membentuk manusia yang sopan santun

Pendidikan Akhlak memberikan didikan kepada manusia untuk  Selalu membiasakan menjalankan                                perbuatan-perbuatan yang balk, bertingkah laku yang sopan, berkata yang baik, dan lemah lembut terhadap                siapa saja.

Demikian informasi singkat seputar akhlaq dalam islam, semoga bermanfaat untuk sahabat semua.

Info Lengkap, Hubungi Kami

Kami dengan senang hati membantu Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Klik Chat di bawah ini.

customer Service

Nurul

Online

Nurul

Assalamu'alaikum. Ada yang bisa Kami bantu ? 00.00